Našim partnerům poskytneme službu dohlížející osoby zajišťující v souladu s atomovým zákonem soustavný dohled nad radiační ochranou:

  • Informování pracovníků o práci se zdroji ionizujícího záření a spojených rizicích
  • Vzdělávání pracovníků, ověřování způsobilosti pracovníků k bezpečnému nakládání se zdroji ionizujícího záření pravidelnými zkouškami
    (před zahájením práce a nejméně 1x ročně)
  • Příprava programu monitorování a dalších dokumentů
  • Vedení předepsané dokumentace
  • Evidence zdrojů ionizujícího záření a souvisejících zařízení a přístrojů
  • Organizování přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability provádění zkoušek provozní stálosti zdrojů ionizujícího záření
  • Vyšetřování mimořádných událostí