Archiv rubriky: Služby

Externí klinické audity

NUVIA Dosimetry, s.r.o. provádí externí klinické audity pro oblasti lékařského ozáření stanovené v § 75 odst. 3 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, a to pro oblasti radioterapie.

NUVIA Dosimetry, s.r.o. při externích klinických auditech postupuje v souladu s:

 • § 75, § 78, § 81 a § 82 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a
 • § 9 a § 10 vyhlášky č. 410/2012 Sb. o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření.

Rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti radioterapie, vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 30. 10. 2015 pod č.j. MZDR 35857/2015-5/OZS a které nabylo právní moci dne 15. 11. 2015.

Máte-li zájem o provedení externího klinického auditu na Vašem pracovišti prostřednictvím NUVIA Dosimetry, s.r.o., potom nás prosím kontaktujte. Na základě informace o rozsahu Vámi poskytovaných služeb a Vašem vybavení používaném k lékařskému ozáření Vám vypracujeme cenovou nabídku.

V souladu s ustanovením zákona č. 373/2011 Sb., § 78, odst. 1 zveřejňujeme pravidla procesu hodnocení způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy (radioterapie) – ke stažení zde

Osobní celotělová dozimetrie

 • Monitorování zajišťujeme filmovými nebo termoluminiscenčními dozimetry.
 • Dozimetry jsou uzavřeny v plastových kazetách a jsou nošeny na referenčním místě – levá strana hrudníku.
 • Dozimetry se mění buď měsíčně, nebo čtvrtletně – podle nastaveného programu monitorování.
 • Dozimetry zasíláme poštou vždy ke sjednanému datu.
 • Filmové dozimetry nám umožňují kromě dávky určit navíc:
  • dominantní směr, odkud byl dozimetr ozářen
  • druh a energii záření
  • časový charakter ozáření (krátkodobé vs. dlouhodobé)
 • Filmové dozimetry archivujeme a je možné je v případě nutnosti opětovně vyhodnotit.
 • Rozsah měření:
  • Energie fotonů (gama, rentgen): 12 keV – 15 MeV
  • Energie elektronů: 0,3 MeV – 15 MeV
  • Rozsah dávky: 0,02 mSv – 1,5 Sv

Osobní prstová dozimetrie

 • Monitorování zajišťujeme termoluminiscenčními dozimetry uzavřenými v prstýnkových pouzdrech určených k nošení na prstu.
 • Prstová dozimetrie je doplňková služba k celotělové dozimetrii.
 • Dozimetry se mění měsíčně podle nastaveného programu monitorování.
 • Dozimetry zasíláme poštou vždy ke sjednanému datu.
 • Rozsah měření:
  • Energie fotonů (gama, rentgen): 30 keV – 15 MeV
  • Rozsah dávky: 0,05 mSv – 5 Sv

Osobní neutronová dozimetrie

 • Monitorování zajišťujeme stopovými detektory na bázi mylarové folie.
 • Dozimetry se mění měsíčně podle nastaveného programu monitorování.
 • Neutronová dozimetrie je doplňková služba k celotělové dozimetrii.
 • Dozimetry zasíláme poštou vždy ke sjednanému datu.
 • Neutronové dozimetry nám kromě dávky umožňují určit typ záření a pravděpodobný zdroj.
 • Neutronové dozimetry archivujeme a je možné je v případě nutnosti opětovně vyhodnotit.
 • Rozsah měření:
  • Energie neutronů: 0,5 eV – 14 MeV
  • Rozsah dávky: 0,2 mSv – 2 Sv

Dozimetrie oční čočky

 • Monitorování zajišťujeme filmovými dozimetry.
 • Dozimetry jsou uzavřeny v plastových kazetách a jsou nošeny na čelence uprostřed čela.
 • Dozimetry se mění buď měsíčně, nebo čtvrtletně – podle nastaveného programu monitorování.
 • Dozimetrie oční čočky je doplňková služba k celotělové dozimetrii.
 • Dozimetry zasíláme poštou vždy ke sjednanému datu.
 • Filmové dozimetry nám umožňují kromě dávky určit navíc:
  • dominantní směr, odkud byl dozimetr ozářen
  • druh a energii záření
  • časový charakter ozáření (krátkodobé vs. dlouhodobé)
 • Filmové dozimetry archivujeme a je možné je v případě nutnosti opětovně vyhodnotit.
 • Rozsah měření:
  • Energie fotonů (gama, rentgen): 12 keV – 15 MeV
  • Energie elektronů: 0,3 MeV – 15 MeV
  • Rozsah dávky: 0,02 mSv – 1,5 Sv

Služba dohlížející osoby

Našim partnerům poskytneme službu dohlížející osoby zajišťující v souladu s atomovým zákonem soustavný dohled nad radiační ochranou:

 • Informování pracovníků o práci se zdroji ionizujícího záření a spojených rizicích
 • Vzdělávání pracovníků, ověřování způsobilosti pracovníků k bezpečnému nakládání se zdroji ionizujícího záření pravidelnými zkouškami
  (před zahájením práce a nejméně 1x ročně)
 • Příprava programu monitorování a dalších dokumentů
 • Vedení předepsané dokumentace
 • Evidence zdrojů ionizujícího záření a souvisejících zařízení a přístrojů
 • Organizování přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability provádění zkoušek provozní stálosti zdrojů ionizujícího záření
 • Vyšetřování mimořádných událostí

Zpracování dokumentace pro SÚJB

Našim zákazníkům zpracujeme dokumentaci předkládanou SÚJB.

 • Příprava žádosti o povolení SÚJB k činnostem specifikovaných v atomovém zákoně včetně předkládané dokumentace
 • Aktualizace a revize stávající dokumentace
 • Úprava dokumentace v souladu se změnami legislativy

Služby radiační ochrany

Našim zákazníkům nabízíme kompletní balíček služeb zajištění ochrany, splňující legislativní požadavky. Soubor služeb mimo jiné zahrnuje:

 • Dohlížející osobu
 • Osobní dozimetrii
 • Monitorování pracoviště
 • Zpracování dokumentace
 • Školení pracovníků
 • Metrologické ověření přístrojů a jejich případné zapůjčení
 • Poradenství a konzultace v oblasti radiační ochrany a bezpečnosti